کارخانه و تجهیزات

  • کارگاه CNC

  • CNC 3 محور

  • CNC 4 محور